• Corozal by Yoko Hatta

    Row 11 K3, k2tog, *yo, k2tog, yo, k5, yo, ssk, yo, SK2P; rep from * to last 14 sts, yo, k2tog, yo, k5, yo, ssk, yo, ssk, k3.
     
    If you are working from the chart, there should be an ssk following the last yo in row 11